T.C.

DAMAL KAYMAKANLIĞI

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Dilekçe İzleme ve Sonuçlandırma

1 - Dilekçe ve varsa ekleri

30 gün

2

Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İzni ve Tescil Talepleri

1 - Dilekçe

2 - Müracaat eden hakiki şahısların tasdikli nüfus cüzdanı sureti, hakiki ve hükmi şahıslara tesislerin adresleri,

3 - Tanıtıcı bayrağın üzerindeki işaretlerin anlamı ile hangi maksatla kullanılacağına dair açıklama,

4 - Üç adet tanıtıcı bayrak

5 gün

3

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

1 - Talep Dilekçesi

2 - İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi

3 - İşyeri sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi

4 - Sorumlu Müdür'e ait nüfus cüzdanı fotokopisi

5 - Telekom sabit IP sözleşmesi

15 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İl Yazı İşleri Müdürlüğüİkinci Müracaat Yeri: Damal Kaymakamlığı

İsim : Özden DALANBAYİsim : Kadir Taner ESER

Unvan : Yazı İşleri MüdürV. Unvan : Kaymakam Adres : Damal Kaymakamlığı Tel : (0478) 651 42 08Adres : Damal Kaymakamlığı Tel : (0478) 651 42 08

Faks : (0478) 651 48 28 Faks : (0478) 651 48 28

E-Posta :E-Posta :

T.C.
DAMAL KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

İşe Başlama İşlemleri

İşe Başlama Bildirimi, Noter Onaylı İmza Sirküsü, Nüfus Cüzdan ve Nüfus Kayıt Örneği, İki adet fotoğraf, Araçlar için noter onaylı araç satış senedi Ya da faturası, tüzel kişiler için ticaret sicil müdürlüğü müracaatına ilişkin belge örneği, Ortaklara ilişkin noter onaylı nüfus cüzdan örneği, ikametgah ilmühaberi, Vergi Levhası

2 saat

2

İşi Bırakma İşlemleri

İşi Bırakma Bildirimi, Dilekçe, Vergi Levhası, Kullanılan ve Kullanılmayan fiş fatura vb. evrakları

2 saat

3

Mükelleflerin mahsup taleplerine ilişkin iadelerin borçlarına mahsup edilmesi işlemleri

Mahsup Talebine ait dilekçe

1 gün

4

Nakil İşlemleri

İşi Bırakma Bildirimi Dilekçe

2 Saat

5

Vergi İlaveleri

Dilekçe

2 Saat

6

Vergi Terkleri

Dilekçe

2 Saat

7

Borcu yoktur yazıları talep işlemleri

Dilekçe

1 Saat

8

E-Beyanname olarak verilmesine gerek olmayan beyannamelerin kabulü işlemleri

V.U.K. 257. Madde

15 Dakika

9

Mükelleflerin nakit iade talep dilekçelerine ilişkin banka hesaplarına ödeme belgesi çıkartılması

1-Banka hesap no ile ilgili dilekçe ve banka hesap no belgesi 2-Düzeltme fişi mükellef nüshası 3-Varisler ise veraset ilamı, Servislerden borcu olmadığına ilişkin yazı

1 Gün

10

Mükelleflerin mahsup taleplerine ilişkin iadelerin borçlarına mahsup edilmesi işlemleri

Mahsup talebine ait dilekçe

2 Gün

11

Mükellefiyeti olmayanlara talepleri üzerine mükellef olmadıklarına dair yazı verilmesi

Dilekçe

15 Dakika

12

Yabancı Uyruklulara ve mükellef olmayanlara potansiyel vergi numarası verilmesi

Kişinin pasaportu ve ikamet tezkeresi

10 Dakika

13

6183 48.m tecil taleplerine ilişkin tecil işlemleri

Tecil ve taksitlendirme talep formu / Dilekçe /Teminat evrakı

1 Saat

14

Vergi levhası tasdik işlemleri hiz.

Dilekçe, yoklama, vergi levhası

15 Dakika

15

ÖKC izin yazısı talebi

Yoklama, karar, dilekçe

15 dakika

16

ÖKC levhası tasdik işlemleri

İşlm Yön. 135. mad. İlk fiş alış fatura, ruhsat fotokopisi

20 dakika

17

Yapılan tarhiyatlara ilişkin VUK'nun 376 md.talep işlemleri

Dilekçe

30 dakika

18

Bilanço gelir tablosu işletme hesabı özeti tasdik işlemleri

Dilekçe

20 dakika

19

3065 sayılı KDV kanunun ilgili maddelerine istinaden KDV istisna belgelerinin verilmesi

İstisna belgesi talep dilekçesi ekinde yatırım teşvik belgesi aslı veya noter tasdikli örneği, Bakü Tiflis-Ceyhan istisna belgesi için istisna belgesi talep dilekçesi 5303 sayılı çerçevesinde anlaşma hükümleri istisna belgesi verilmesi için GİB'na başvurularak dairemize gönderilen istisna belgesi dilekçeyle talep edilerek dairemizce mükellefe verilir.

2 Gün

20

Mükelleflere Türkiye ile AB arasında imzalanan 5303 sayılı kanun ile onaylanan çerçeve anlaşma hükümleri çerçevesinde KDV istisna sertifikasının verilme işlemleri

GİB tarafından mükellef adına gönderilen özel genelge, 5303 sayılı kanunla onaylanan çerçeve anlaşması ve 1,2,3 nolu tebliğler

3 Gün

21

Mükelleflerin talepleri üzerine ÖKC ruhsatını kaybedenlerin yeni ruhsat çıkarmaları için verilen yazı

Dilekçe, ruhsatın kaybolduğuna ilişkin gazete ilanı

1 saat

22

Mükelleflerin talepleri üzerine ÖKC levhalarını kaybedenlerin yeni levha çıkarmaları işlemleri

Dilekçe,levhanın kaybolduğuna ilişkin gazete ilanı

2 saat

23

Yapılan tarhiyatlara ilişkin uzlaşma

Uzlaşma talep dilekçesi

1 Ay

24

Veraset ve İntikal Vergisi İşlemleri

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi, Mahkeme Kararı, Tapuların Fotokopisi, Banka Ya da İlgili Kurumlardan Alınacak Yazı, Belediye Emlak Değer Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği, İkametgah Belgesi, Vekalet varsa noterden onaylı vekaletnamenin örneği

4 Saat

25

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi

Dilekçe

3 gün

26

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi

Dilekçe

3 gün

27

Kabahatler Kanunu İdari Para Cezaları, Yargı Harçları, Mahkeme Para Cezaları v.b. tahsili

Kabahat İdari Para Cezası Tutanağı, Harç Müzekkeresi, Mahkeme İlamı

20 Dakika

28

Bağ-kur evrakı onaylama işlemi

Bağ-kur araştırma belgesi

15 Dakika

29

Trafik para Cezası M.T.V. Tahsilatı İlişiği kesme ve Muayene izin belgesi işlemleri

Trafik para cezalarında Ceza tutanağı İlişiği yoktur belgelerinde dilekçe ruhsat fotokopisi

20 dakika

30

Yeşil Kart araştırma evrakı kontrol ve onay işlemleri

Araştırma evrakı

5 Dakika

31

Mükelleflerin talebi Üzerine Mükellefiyet kaydı yazısı işlemi

Dilekçe

20 Dakika

32

Tapu Harcı İşlemleri

Tapu Formu

10 Dakika

33

İlama Bağlı Borç Ödemeleri

Dilekçe, Kesinleşmiş Mahkeme Kararı, Ödeme Vekile Yapılacaksa Vekaletname, Avukatlık Vekalet Ücreti Ödemesi için Serbest Meslek Makbuzu

3 Gün

34

2022 Sayılı Yasa Uyarınca Maaş Bağlama

Dilekçe, T.C.Kimlik No:, Özürlülük Raporu

30 Dakika

35

Adli Teminat Talimatı

Karar, T.C. Kimlik No:

10 Dakika

36

Adli Teminat İadesi

Karar, T.C. Kimlik No: Alındı Aslı

10 Dakika

37

Taşınır Mal Satışı ve Ecrimisil Taksitlendirme Tahsilatları

Muhasebe İşlem Fişi

10 Dakika

38

Harç İadeleri

Alındı Aslı, Mahkeme Kararı, Üst Yazı

3 İş Günü

39

Geçici Teminat ve Kesin Teminat Yatırma

İlgili Kurum Yazısı, T.C. Kimlik No :

10 Dakika

40

Adli Kefalet Tahsilatı

Mahkeme Kararı

10 Dakika

41

İhale Doküman Bedeli Tahsilatı

Yazı , T.C.Kimlik veya Vergi Kimlik No:

10 Dakika

42

Kişi Borçları Tahsilatı

T.C. Kimlik No:

10 Dakika

43

Emanet

Alındı Aslı

10 Dakika

44

Harç Tahsilatı

Şahsen Başvuru, T.C. Kimlik No:

10 Dakika

45

Ecrimisil Bedeli Tahsilatı (Satış Kira,İrtifak Hakkı)

T.C. Kimlik No:

10 Dakika

46

Bilgi Verme

Dilekçe veya sözlü Başvuru

1 Ay

47

Tahakkuk ettirilen Ecrimisile karşı itiraza cevap verme

Dilekçe

30 Gün

48

Taşınır Mal Satışı

Geçici Teminat

1 Ay

49

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satış işlemleri

Satın alma dilekçesi, yerleşim yeri belgesi, Türkiye de tebligat adres bilgisi , T.C. yada Vergi Kimlik No

3 Ay

50

Kiralama İşlemleri

2886 sayılı kanuna göre dilekçe, tarım arazisi kiralama talep formu, talep edilen sahaya ait ada parsel bilgileri kroki, harita, Nüfus Kayıt örneği

3 Ay

51

İrtifak hakkı ve kullanma izni işlemleri

Mevki ada parsel numaralarını belirten dilekçe

3 Ay

52

2022sayılı kanun uyarınca aylık başvurusu

Yaşlılık aylığı başvuru formu, mal bildirimi belgesi, nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi, özürlü aylığı istek dilekçesi, sağlık kurulu raporu, Türkiye İş Kurumuna başvuru yapıldığına dair belge,muhtaçlık belgesi, velayet kararı

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim :Ergin ÖNAL İsim : Kadir Taner ESER

Unvan :Malmüdürü V. Unvan : Kaymakam

Adres :Damal Malmüdürlüğü Adres : Damal Kaymakamlığı

Tel :04786514217 Tel :04786514208

Faks :04786514296

T.C

DAMAL KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

1

GIDA YARDIMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

10 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

2

YAKACAK YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi, Ardahan İli Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

10 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3

BARINMA YARDIMLARI (KİRA)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

10 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)

4

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/ Periyodik Nakit)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

10 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)

5

EĞİTİM YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Öğrenci Belgesi

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

10 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)

6

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)

1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

3. Öğrenci Belgesi

4. Çocukların Kimlik Fotokopisi

Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 GÜN

7

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI

1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)

3. Çocukların Kimlik Fotokopisi

Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 GÜN

8

ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2 Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuruluyorsa)

4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge

15 GÜN

9

AFET DESTEKLERİ

(Deprem,Yangın,Sel vb.)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2 Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4 Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.

15 GÜN

10

TERÖR ZARAR YARDIMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4. Terör zararı tespit tutanağı

15 GÜN

11

PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)

1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Proje hazırlama formatı

3. Proje başvuru formu

4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi

5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir..

30 GÜN

12

PROJE DESTEKLER(GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ ve SOSYAL HİZMET PROJELERİ)İ

1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Proje hazırlama formatı

3. Proje başvuru formu

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 GÜN

NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanmak üzere başvurulması için 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun ilgili hükümleri gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmama şartı aranmaktadır. Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı için özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri :

İsim :Kezban ÖNAL

Unvan : Vakıf Müdürü

Adres :Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Tel. :651 42 42

Faks :651 42 42

e-Posta :damalsydv@hotmail.com

İkinci Müracaat Yeri :

İsim : Kadir Taner ESER

Unvan : Damal Kaymakamı

Adres : Kaymakamlık Makamı/DAMAL-ARDAHAN

Tel. : 651 42 08

Faks : 651 42 42

e-Posta :
T.C.
DAMAL KAYMAKAMLIĞI
İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)

1

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
( 2.ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi )

1- Başvuru formu
2- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti,şirket ise ticaret sicil gazetesi,imza sirküleri ve oda kayıt belgesi,tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontrat'osu
3- İşletmenin yerini gösteren Bayındırlıktan tasdikli vaziyet planı
4- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları
5- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
6- ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi
7- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
8- Sorumlu müdür sözleşmesi
9- Emisyon İzni
10- Geçiş Yolu izin belgesi
11- Deşarj İzni
12- İşletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak)
13- Yapı kullanma izin Belgesi
14- Tabip sözleşmesi (Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri için)
15- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi

1 Ayda

2

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
(Akaryakıt ve LPG İstasyonu Ruhsatı Verilmesi )

1- Başvuru beyan formu
2- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, şirket ise şirket sözleşmesi ve imza sirküleri
3- Tapu senedi, kiracı ise kira sözleşmesi
4- Tesisin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan (sağlık koruma bandı mesafeleri işlenmiş)
5- Çevre kirlenmesini önleyici tedbirler hakkında proje ve açıklama raporu
6- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporları
7- Bayilik sözleşmesi
8- İtfaiye raporu (İlgili belediyeden)
9- İşletme belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından)
10- Geçiş yolu izin belgesi (Karayolları veya Alt Yapı Daire Başkanlığından)
11- Deşarj izni (araç yıkaması olanlar için)
12- Emisyon izin belgesi (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden)
13- Yapı kullanma izin belgesi
14- Güvenlik açısından uygunluk belgesi (jandarma)

1 Ayda

3

Sıhhi Müesseselere Ruhsat Verilmesi

1- Başvuru beyan formu
2- İkametgah
3- Gerçek ve/veya Tüzel Kişiliğe Ait Evraklar
4- Vaziyet planı veya kroki
5- Oda kayıt belgesi
6- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
7- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise izin belgesi
8- Ustalık belgesi
9- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu

15 Günde

4

Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerleri Ruhsatlarının Verilmesi

1- Başvuru beyan formu
2- İkametgah
3- Gerçek ve/veya Tüzel Kişiliğe Ait Evraklar
4- Vaziyet planı veya kroki
5- Oda kayıt belgesi
6- Kat mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
7- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise izin belgesi
8- Ustalık belgesi
9- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu
10- Gerekirse Mesul Müdür Sözleşmesi

1 Günde

5

İl Özel İdaresine Ait Gayrimenkullerin Kiralanması

1- Talep yazısı

15 Günde

6

Belediye Sınırları Dışında Numarataj Hizmetleri

1- Talep yazısı
2- Tapu Kaydı
3- Kaymakamlık üst yazısı
4- Adres beyan formu
5- Komisyon tutanağı

1 Ayda

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:İkinci Müracaat Yeri:
İsim:Yüksel PEKBAYİsim: Kadir Taner ESER
Unvan :İlçe Özel İdare Müdür V. Unvan: Damal Kaymakamı
Adres:Hükümet Konağı DAMAL Adres: Hükümet Konağı DAMAL
Tel:0478 651 42 93Tel:0478 651 42 08
Faks :0478 651 42 93Faks:0478 651 48 28
E-Posta :yuksel.pekbay@icisleri.gov.tr E-Posta:


DAMAL İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

İstatistiki Bilgi Talebi

1-Başvuru Dilekçesi

5 İş gün

2

Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Hisseli Satışlar

1-Tapu Müdürlüğü yazısı 2- İlgili Belediye Yazısı

3- Tapu Kaydı (Çaplı Fotokopi)

7 İş Günü

3

Mera İşgali İle İlgili Şikayetler

1-Şikayet Dilekçesi

15 İş Günü

4

Mazot ve Gübre Destekleme Başvurusu

1-Mazot-Kimyevi Gübre Desteklemesi Başvuru Dilekçesi

1 Saat

5

Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt ve Belge Verilmesi

1-Başvuru Dilekçesi 2-Çiftçi Belgesi (Ziraat Odasından Onaylı) ( Her müracaatta gerekli) 3-Tapu Müdürlüğünden 'Kayıtlarımıza Uygundur' ibareli, onaylı tapu fotokopisi ( İlk müracaatlarda gerekli) 4-T.C. Nüfus Kayıt Cüzdanı Fotokopisi 5-Onaylı Kira sözleşmeleri ve kiraya verenlerin nüfus kayıt örnekleri (kiralık arazilerde) 6-Kadastrosuz alanlar için Belediye Arazi beyannamesi örneği 7-Formlar a-Çiftçi Kayıt Formu b-Tarımsal Faaliyetler Formu c-Arazi Bilgileri Formu d-Muvvaffakatname -2 Formu (Birinci derece akrabalara ait arazilerin beyanı için) e-Muvvaffakatname -1 Formu (Hisseli arazilerde bir kişinin tüm araziyi beyanı için) f-Arazi Kiralık İse Kira Kontratı

1 iş günü

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

6

Toprak Analizi Desteklemesi

1-Akredite olmuş bir laboratuardan getirilen toprak analiz belgesi ve başvuru dilekçesi

1 saat

7

Organik Tarım Desteklemesi

1-Tarım Bakanlığından alınan "Organik Tarım Sistemi"ne kayıtlı olduğuna dair belge

2-Başvuru dilekçesi

1 saat

8

Sertifikalı Fidan/Tohum Kullanım Desteklemesi

1-Sertifikasyon kuruluşundan alınan sertifikaların, son satıcı tarafından onaylı fotokopisi. 2-Fidan / tohum faturası 3-Satıcıdan alınan fidan/tohum desteklemesi talep formu. 4- Kontrol (Müracaatlar İl/ilçe Müdürlükleri teknik ekipleri tarafından kurulan tesis bazında kontrol edilmektedir.)

1 saat

9

Yeşil Kart ve Diğer SGK Hizmetleri(Tarımsal Gelir Hesaplama)

1-İlgili kurum ve şahıslar tarafından gelen matbu evraklar

1 saat

10

Yem Bitkisi Desteklemeleri

1-Müracaat Formu

2-ÇKS Belgesi

1 saat

11

Arıcılık Desteklemeleri

1 - Dilekçe (EK-1)

2 - Arılık ve Koloni bildirim formu

3 - Arıcı kayıtlı olduğu İl/İlçe dışında müracaat ediyorsa (Arı Konaklama Belge ve Yurt içi hayvan sevklerine mahsus veteriner sağlık raporu)

1 saat

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

12

Anaç Sığır ve Manda Yetiştiriciliği Desteklemesi

1 - Anaç Sığır için a) Üyesi olduğu örgüte dilekçe ile başvuru

2 - Yetiştirici örgütleri

a) Başvuruda bulunan üyelerin listesi

b) İcmal hazırlama yetki belgesi

c) Yetiştirici müracaat dilekçesi

d) İl/İlçe Müdürlüğüne yapılacak müracaat için dilekçe

1 saat

13

Anaç Koyun Keçi Desteklemeleri

1 - Üyesi olduğu Damızlık Koyun Keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile müracaat eder

2 - Yetiştirici birlikleri bu çiftçileri adına il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder

a) Üyelerin üyelik durumunu belirten ve ekinde başvuru listeleri olan dilekçe

b) Merkez Birliğince düzenlenmiş icmal hazırlama yetkisi

1 saat

14

Hayvancılık İşletmeleri İçin Kapasite Raporu Düzenlenmesi

1-Başvuru Dilekçesi 2-Üretim Alanlarını Gösterir Tapu Örneği

3-Kiralık Yerler İçin Kira Kontratı Örneği 4-Çalışan Teknik Personelin Diploma Örnekleri 5-Üretim Yerleri Yerleşim Krokisi 6-İşletmenin Yıllık Üretim Miktarlarını Gösteriri Belge

7 iş günü

15

Hayvan ve Hayvan Maddeleri İhracat İşlemleri

1.Dilekçe 2.Fatura 3.Menşei Belgesi 4.Sağlık Sertifikası 5.Dezenfeksiyon Belgesi 6.Ticaret Sicil Gazetesi 7.İmza Sirküleri 8.Vekaletname

1 İş günü

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

16

Hayvan ve Hayvan Maddeleri İthalat İşlemleri

1.Dilekçe 2.Tercümeli Fatura 3. Tercümeli Menşei Belgesi 4.Tercümeli Sağlık Sertifikası 5.Taahhütname 6.Ticaret Sicil Gazetesi 7.İmza Sirküleri 8.Vekaletname 9.Kontrol Belgesi(Kont. Belg. tabi olan İth. İşl.) 10.Gümrük Giriş Beyannamesi 11.Laboratuar Muayenesi(gerektiğinde) - ARDAHAN İLİ İTHALATTA YETKİLİ DEĞİLDİR -

1 İş Günü

17

Transit Geçiş İşlemleri

1.Dilekçe 2.Fatura 3. Tercümeli Menşei Belgesi 4.Tercümeli Sağlık Sertifikası

1 iş günü

18

Hastalık Çıkış ve Sönüş İşlemleri

1-Başvuru Dilekçesi veya Sözlü Müracaat

Kordon Süresi

19

Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Aşılama Programı

1-Başvuru Dilekçesi veya Sözlü Müracaat

Bakanlıkça Belirlenen Süre

20

Yetiştirici Belgesi

1-Başvuru Dilekçesi

1 iş günü

21

Arı İşletmelerine Tescil Belgesi Verilmesi

1- Müracaat Formu 2- İkametgah Belgesi

3- Nüfus Cüzdan Örneği 4-Menşei şahadetnamesi

7 iş günü

22

Hayvanların Kayıt Altına Alınması

1-Başvuru Dilekçesi

2-Küpe Kontrolü

1 İş Günü

23

Hayvancılık İşletmeleri Yer Seçim Raporu

1- Başvuru Dilekçesi 2- Bu Yönetmeliğin Ek-4'üne uygun olarak doldurulmuş beyanname.4- Hayvancılık işletmesi kurulacak arazinin plan krokisi ve çapı.5-İşletmenin kurulacağı arazinin aidiyetini gösteren Yönetmeliğin Ek-5'indeki belgelerden biri.

28 iş günü

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

24

Hayvancılık İşletmelerine Kuruluş İzni Verilmesi

1- Başvuru Dilekçesi 2- Yer seçimi raporuna göre imar planı kararı gereken işletmelerin 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan onaylı imar planı. 3- İşletmenin yerini belirleyen; yerleşim yeri ve çevresini gösteren, ilgili imar kuruluşunca tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli vaziyet planı. 4- İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış plan, kesit ve görünüşleri içeren 1/50 veya 1/100 ölçekli İl Müdürlüğü'nün proje birimleri tarafından teknik yönden incelenerek, uygun bulunduğu onaylanan bir adet mimari proje. 5- kuruluş işlemlerine ilişkin iş akım şeması-termin planı ve bu konudaki açıklama raporu. 6- ÇED görüşü

90 iş günü

25

Hayvancılık İşletmelerine Çalışma İzni Verilmesi

1- Başvuru Dilekçesi 2- Yapı kullanım izni

3- Çalışma izni alacak işletmenin bir şirkete ait olması halinde şirketin kuruluşunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

4- Çalışma izni alacak işletmede çalışacak teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair meslek odasınca verilen belge, yabancı uyrukluların ise ilgili meslek odasına geçici üyelik belgesi.

90-365 gün

26

Hayvan Pazar Yerlerinin Ruhsatlandırılması

1-Başvuru Dilekçesi 2-Açılma Raporu 3-İçme Suyu Kullanım Sayısı 4-Vaziyet Planı

5-Proje 6-Sorunlu Veteriner Hekim İstihdam Yazısı 7-Nazım İmar Planı

8-Kroki 9-Tapu Fotokopisi 10-Tesis Kurma Raporu 11-Yapı Ruhsatı 12-Yer Planı

13-Encümen Kararı 14-Foseptik Planı

90 iş günü

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

27

Hayvan ve Hayvan Maddeleri Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu Alma İşlemi

1-Menşe Şahadetnamesi 2-Sığırlarda Pasaport 3-Çift Tırnaklılarda Şap Aşısı 4-Tek Tırnaklılarda Kimlik Belgesi 5-Dezenfeksiyon Belgesi 6-Hayvan Maddeleri İçin Faturanın Fotokopisi 7-Kedi Köpek İçin Aşı Karnesi

1 iş günü

28

Çiftçi Kursu Açılması

1-Başvuru Dilekçesi(Bireysel veya toplu listeli)

15 iş günü

29

Demonstrasyon ve Tarla Günü Düzenlenmesi

1-Başvuru Dilekçesi

15 iş günü

30

Gezginci Arıcı Konaklama Talebi

1-Başvuru Dilekçesi 2-İşletme Tescil Belgesi 3-Veteriner Sevk Raporu 4-Arıların Konaklayacağı Yerin Sahibi İle Yapılmış Sözleşme 5-Arı Yetiştiricileri Birlik Üyelik Belgesi

7 iş günü

31

Su Ürünleri Menşei Belgesi Düzenlenmesi

1-Dilekçe 2- Fatura veya irsaliye belgesi 3- Analiz raporu(ürün ihraç edilecekse istenir.)

1 iş günü

32

Su Ürünleri Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi

1-Dilekçe 2-Ürüne ait fatura 3-Ürün analiz raporları(Gerekli ise) 4-Menşei belgeleri ve stok tespiti belgeleri(Gerekli ise) 5-Üretim izni belgesi ve gıda sicil belgesi fotokopisi(AB dışı ihracatta istenir.)

5 iş günü

33

Zirai Karantina Taşıma ve Satış Yeri Sertifikası

1-Başvuru Dilekçesi veya Sözlü Müracaat

1 iş günü

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

34

Çiftçi Başvurusu

(Hastalık/zararlı)

1-Başvuru Dilekçesi

1 iş günü

35

İhbar İle Kimyevi Gübre Denetimi

1- Başvuru Dilekçesi veya Sözlü İhbar

5 iş günü

36

Tabii Afet Hasar Tespiti

1-Başvuru Dilekçesi

5 iş günü

37

Kooperatif Proje Etüdü

1-Başvuru Dilekçesi, 2-Yönetim Kurulu Kararı, 3-Son üç aya ait bilanço veya mizan. 4-İcraat Hesap Fişi Mutemet Alındı Belgesi (………..TL)

25 iş günü

38

Bilgi Edinme

1-Başvuru Dilekçesi(e-mail)

15 iş günü

39

Suni Tohumlama Makbuzu

1-Başvuru Dilekçesi 2-25 TL ücret

1 saat

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri

:Damal İlçe Tarım Müdürlüğü :Damal Kaymakamlığı

İsim :Özkan DENGİZ İsim : Kadir Taner ESER

Unvan: İlçe Müdürü Unvanı : Kaymakam

Adres : İlçe Tarım Müdürlüğü-Damal Adres: Damal Kaymakamlığı-Damal

Tel. : 0478 651 43 27 Tel. : 0478 651 42 08

Faks : 0478 651 42 29 Faks: 0478 651 48 28

e-Posta : dengizozkan@hotmail.com e-Posta :

DAMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Yapı Kullanım izin Belgesi

1- Toprak Vizesi,

2- Temel Vizesi,

3- Isı Yalıtım Vizesi|

4- Kanal Vizesi

5. Demir Vizesi

6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi

7- Cins Değişikliği Yazısı

8- 13*18 Ebadında On ve Arka Cephelerden 2'serAdet Fotoğraf,

9- Cevre Düzeni Vizesi/Ağaç Ücreti

10- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)

11- işgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı,

12 -Kazan TSE Belgesi(merkezi sistem ısıtmalarda)

13- Doğalgaz Tesisatlarının EGO'dan Kontrolü,

14- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,

15- Telefon Ankastre Vizesi,

16- Ank Bşb.Bld.sinden Numarataj Yazısı,

17 -Sığınak Raporu

18- İş bitirme Tutanağı

19- Harç ve Ücretler

20- Mal Sahipleri Taahhütnamesi

21- Bşb. Bld. İtfaiye Daire Bşk. Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı

22- İskân Dilekçesi

1 GÜN

2

Çap

1-Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu

1 GÜN

3

Kuşat Ruhsat işleri

1- Kimlik Fotokopisi,

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4- 1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

11- İtfaiye Raporu,

2 GÜN

4

Cenaze, Defin

1- Doktor Raporu,

2- Nüfus Kâğıdı,

3- Ölüm Belgesi.

2 GÜN

5

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

YOK

YOK

6

Nikâh işlemleri

1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

15 GÜN ASKI SÜRESİ MÜTEAKİP 1 GÜN

7

Yaz spor okulları

YOK

YOK

8

İhale işlemleri

Talep Müzekkeresi,Teklif Mektubu,Piyasa araştırma belgesi,Yaklaşık Maliyet cetveli,Komisyon Görevlendirme,Onay belgesi,Fatura,protokol veya Harcama pusulası

4734 sayılı KİK.22.d 10 gün

9

Gelir tahsili işlemleri

Tahsilat makbuzu,fatura ,protokol

1 gün

10

Giderlerin ödenmesi

Talep Müzekkeresi,Teklif Mektubu,Piyasa araştırma belgesi,Yaklaşık Maliyet cetveli,Komisyon Görevlendirme,Onay belgesi,Fatura veya Harcama pusulası karşılığında

10 gün

11

Ölçü ve ayar işleri

Dilekçe,beyan

2 saat

12

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

Dilekçe,Sağlık kuruluşu yazısı,vergi kaydı,işyeri yapı kullanım izin belgesi,adres beyanı

1 gün

13

Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi

YOK

YOK

14

Gıda Sicil Belgesi

İlgili Makam onayı,dilekçe,vergi kaydı,yapı kullanım izin belgesi,komisyon raporu,adres beyanı

1 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim :Gülcemal FİDAN İsim : İlknur ÖNAL

Unvan :Belediye Başkanı Unvan : Başkatip

Adres :DAMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : DAMAL BELEDİYESİ

Tel :0478 651 47 78 Tel : 0478 651 43 05

Faks :0478 651 47 78 Faks : 0478 651 43 05

E-Posta :damalbelediyesi@hotmail.com E-Posta :damalbelediyesi@hotmail.com


AMAL İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

2521 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatları

1. Dilekçe,

2. Sağlık raporu,

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

4. Adli Sicil beyanı,

5. Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf

6. Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği

7. İkametgah Belgesi

Tahkikat ve belgelerin tamamlanmasının müteakip

(1) Saat

2

Bilgi Edinme Başvurularının Cevaplanması

1. Adı soyadı ve imzası,
2. Oturma ve iş adresi,
3. Cevap istenen adres

(1) GÜN

3

  1. Şahsın Müracaatı ile birlikte nüfus cüzdanı

4

Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgesinin İadesi

Nüfus Cüzdanı veya kimlik yerine geçen belgelere ilave olarak;

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 48'inci Maddesine İstinaden Alınmış İse;

1. Sürücü davranışı geliştirme eğitimi başarı belgesi,

2. Psiko-Teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayene belgesi,

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 118'inci Maddesine İstinaden Alınmış İse;

Eğitim belgesi, psikiyatri uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi (Geriye doğru (1) yıl içerisinde (100) ceza puanını dolduranların, birinci defa eğitime, ikinci defada psikiyatri uzmanı tarafından psiko-teknik değerlendirme testine tutulması gerekmektedir).

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 51/2-b Maddesine İstinaden Alınmış İse;

Psikyatri uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi (Geriye (1) yıl içerisinde (5) defa hız sınırını %30'dan fazla aşanların, psikiyatri uzmanı tarafından psiko-teknik değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir.)

Tahkikat ve belgelerin tamamlanmasının müteakip

(1) Saat

5

Trafik Kazası Tespit Tutanağının Verilmesi

1. Nüfus Cüzdanı veya Kimlik yerine geçen diğer belgeler,
2. Araç Tescil Belgesi,

3. Araç Trafik Belgesi,

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

5. Sürücü belgesi

Tahkikat ve belgelerin tamamlanmasının müteakip

(1) saat

6

Trafikten Men Edilen Aracın İade Edilmesi

Trafikten Men Edilen Aracın İade Edilmesi

Muayene Süresi Geçen Araç İçin;

1. Araç trafik belgesi,

2. Araç muayene raporu,

3. Sürücü belgesi.

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

Aracın Noter Satışını Alınarak, 1 Ay İçerisinde Satın Alan Adına Tescil Belgesi Çıkarılmadığı İçin Trafikten Men Edilen Araçlar İçin;

1. Araç tescil belgesi, (yeni çıkarılmış)

2. Araç trafik belgesi,

3. Sürücü belgesi.

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Olmayan Araçlar İçin;

1. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

2. Araç tescil belgesi,

3. Araç trafik belgesi,

4. Sürücü belgesi.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 20/1-a/1, 21, 23, 25, 26/1, 28, 30/1-a, 30/1-b, 31/1-b, 32, 65/1-b, 65/1-d, 65/1-e, 65/5 ve EK-2 Maddelerine İstinaden Trafikten Men Edilen Araçlar;

1. Aracın men edilmesini gerektiren eksikliklerin giderilmesi / giderildiğini belgelendirilmesi,

2. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

3. Araç tescil belgesi

4. Araç trafik belgesi,

5. Sürücü belgesi.

Araç, araç sahibi veya muvafakat name ile müracaat eden kişilere teslim edilir. Şirket adın kayıtlı araç ise şirket yetkilisi imza sirküleri istenir.

Tahkikat ve belgelerin tamamlanmasının müteakip

(24) Saat

(24) Saat

7

Geri Alınan Sürücü Belgesinin İadesi

1. Nüfus cüzdanı,
2. Sürücü belgesi geri alma tutanağı.

(1) saat

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri

İsim : Yusuf ONAT İsim : Kadir Taner ESER

Unvan : İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ Unvan : KAYMAKAMLIK

Adres : Damal-ARDAHAN Adres : DAMAL

Tel : 0478 651 46 15 Tel : 0478 651 42 08

Faks : 0478 651 45 36 Faks : 0748 651 48 28

E-Posta : E-Posta :


DAMAL İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

2521 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatları

1. Dilekçe,

2. Sağlık raporu,

3. T.C. Kimlik Numarası Beyanı,

4. Adli Sicil beyanı,

5. Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf

6. Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

(7) İş Günü

2

2521 Sayılı Kanun Kapsamında Satıcılık (Bayilik) Belgesi

1. Valilikten Jandarmaya havaleli dilekçe,

2. İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,

3. Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,

4. Sabıka kaydı beyanı,

5. 2521 S.K. hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanun sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,

6. T.C. Kimlik numarası beyanı,

7. Son (6) ay içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf.

Tahkikat ve belgelerin tamamlanmasının müteakip

(7) İş Günü

3

Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı

1. Dilekçe,

2. Adli Sicil beyanı,

3. T.C. Kimlik Numarası Beyanı,

4. Sağlık raporu,

5. Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,

6. Avcılık Belgesi

(7) İş Günü

(Devir alacaklar için, dosya il dışında ise dosyanın gelmesini müteakip)

4

Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgesinin İadesi

Nüfus Cüzdanı veya kimlik yerine geçen belgelere ilave olarak;

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 48'inci Maddesine İstinaden Alınmış İse;

1. Sürücü davranışı geliştirme eğitimi başarı belgesi,

2. Psiko-Teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayene belgesi,

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 118'inci Maddesine İstinaden Alınmış İse;

Eğitim belgesi, psikiyatri uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi (Geriye doğru (1) yıl içerisinde (100) ceza puanını dolduranların, birinci defa eğitime, ikinci defada psikiyatri uzmanı tarafından psiko-teknik değerlendirme testine tutulması gerekmektedir).

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 51/2-b Maddesine İstinaden Alınmış İse;

Psikyatri uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi (Geriye (1) yıl içerisinde (5) defa hız sınırını %30'dan fazla aşanların, psikiyatri uzmanı tarafından psiko-teknik değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir.)

Tahkikat ve belgelerin tamamlanmasının müteakip

(1) Saat

5

Trafik Kazası Tespit Tutanağının Verilmesi

1. Nüfus Cüzdanı veya Kimlik yerine geçen diğer belgeler,
2. Araç Tescil Belgesi,

3. Araç Trafik Belgesi,

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

5. Sürücü belgesi

Tahkikat ve belgelerin tamamlanmasının müteakip

(1) saat

6

Trafikten Men Edilen Aracın İade Edilmesi

Trafikten Men Edilen Aracın İade Edilmesi

Muayene Süresi Geçen Araç İçin;

1. Araç trafik belgesi,

2. Araç muayene raporu,

3. Sürücü belgesi.

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

Aracın Noter Satışını Alınarak, 1 Ay İçerisinde Satın Alan Adına Tescil Belgesi Çıkarılmadığı İçin Trafikten Men Edilen Araçlar İçin;

1. Araç tescil belgesi, (yeni çıkarılmış)

2. Araç trafik belgesi,

3. Sürücü belgesi.

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Olmayan Araçlar İçin;

1. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

2. Araç tescil belgesi,

3. Araç trafik belgesi,

4. Sürücü belgesi.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 20/1-a/1, 21, 25, 26/1, 28, 30/1-a, 30/1-b, 31/1-b, 32, 65/1-b, 65/1-d, 65/1-e, 65/5 ve EK-2 Maddelerine İstinaden Trafikten Men Edilen Araçlar;

1. Aracın men edilmesini gerektiren eksikliklerin giderilmesi / giderildiğini belgelendirilmesi,

2. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

3. Araç tescil belgesi

4. Araç trafik belgesi,

5. Sürücü belgesi.

Araç, araç sahibi veya muvafakatname ile müracaat eden kişilere teslim edilir. Şirket adın kayıtlı araç ise şirket yetkilisi imza sirküleri istenir.

Tahkikat ve belgelerin tamamlanmasının müteakip

(24) Saat

(24) Saat

7

Geri Alınan Sürücü Belgesinin İadesi

1. Nüfus cüzdanı,
2. Sürücü belgesi geri alma tutanağı.

(1) saat

8

Bilgi Edinme Başvurularının Cevaplanması

1. Adı soyadı ve imzası,
2. Oturma ve iş adresi,
3. Cevap istenen adres.

(1) GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri

İsim : DAMAL İsim : DAMAL

Unvan : İlçe Jandarma K.lığı Unvan : Kaymakamlık Makamı

Adres : Damal-ARDAHAN Adres : DAMAL-ARDAHAN

Tel : 0478 651 40 07 Tel : 0478 651 42 08

Faks : 0478 651 42 82 Faks :

E-Posta : E-Posta :